Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@woonwijs-hw.nl
Postbus 295, 3850 AG Ermelo | info@degroenedraad-ermelo.nl
Degroenedraadlogo

Agenda 12 mei 2016

UITNODIGING
Aan alle leden van de huurdersbelangenorganisatie “De Groene Draad”.
Geachte leden, Het bestuur van “De Groene Draad” nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op,
donderdag 12 mei 2016 in de Dialoog, Raadhuisplein 4 te Ermelo.
Aanvang 19.30 uur. (zaal open vanaf 19.00 uur)

Bij binnenkomst wordt u verzocht de presentielijst te tekenen.

Agenda
1. Opening door de voorzitter dhr. T. Kroon
2. Jaarverslag 2015
3. Financieel verslag
4. verslag van de kascommissie
5. Activiteitenplan 2016
6. Bestuursverkiezing

Het bestuur van “De Groene Draad” bestaat uit de volgende personen:

 • voorzitter dhr. T. Kroon (Tijmen) aftredend /herkiesbaar
 • secretaris mevr. P. Haverlag-Groothuis (Nel)
 • penningmeester dhr. K. Buisman (Klaas) aftredend/herkiesbaar
 • alg. bestuursleden dhr. B. Kraaijenhof (Bertus)
 • dhr. D. de Boer (Dick) aftredend/herkiesbaar
 • dhr. C. Andreae (Cock)
 • dhr. H. Bronkhorst (Henk)
  Het bestuur stelt voor als kandidaat mevr. R. Smink (Reiny).
  Verder stelt het bestuur voor de aftredende bestuursleden weer te herkiezen. U als lid van de vereniging kan ook een kandidaatstelling doen, door schriftelijk een persoon voor te dragen met een bereidverklaring van de desbetreffende persoon daarbij vermeld de naam en hetadres van de kandidaat plus een ondertekening van deze voordracht door tenminste vijf leden van de vereniging. Deze kandidaatstelling dient u één week voor de vergadering schriftelijk naar het secretariaat te sturen.

7. Rondvraag
8. Sluiting officiële gedeelte
9. Pauze met een hapje en een drankje
10. Na de pauze wordt de avond afgesloten door drie rondes Bingo met als prijs VVV-, vlees en
bloemenbonnen.