skip to Main Content
Postbus 43, 3840 AA Harderwijk | info@woonwijs-hw.nl
Postbus 295, 3850 AG Ermelo | info@degroenedraad-ermelo.nl

 

 

Secretariaat Postbus 295

3850 AG ERMELO Tel.0341-360771

 • mail: info@degroenedraad-ermelo.nl

 

Ermelo, maart 2017

 

Geachte leden,

Het jaarverslag en het financieel overzicht van de huurdersbelangenorganisatie

“De Groene Draad” ligt voor u. Hierbij hebben wij ons best gedaan om in het kort weer te geven wat wij in 2016 gedaan hebben. Wij willen op deze manier een overzicht geven van wat er zo in de loop van het jaar gedaan is t.b.v. de leden.

 

Het bestuur van “De Groene Draad” bestaat uit de volgende personen:

 

voorzitter                     dhr. T. Kroon (Tijmen)

secretaris                     mevr. P. Haverlag-Groothuis (Nel)

2e secretaris                 mevr. R, Smink (Reiny)

penningmeester            dhr. K. Buisman (Klaas)

algemene leden dhr. B. Kraaijenhof (Bertus)

dhr. D. de Boer (Dick)

dhr. D.C.C. Andreae (Cock)

dhr. H. Bronkhorst ( Henk)

 

Bovendien is er voor elke wijk ook een wijkcommissie, deze bestaat uit:

 

wijk centrum en noord mevr. Kraaij en dhr. Andreae

wijk oost                                  dhr. De Boer en dhr. De Uil

wijk zuid                                  dhr. Buisman

wijk west                                 mevr. Haverlag en dhr. Kraaijenhof

 

Overzicht vergaderingen van het bestuur van “De Groene Draad”

 

 1. Algemene ledenvergadering
 2. Algemene huurdersbijeenkomst
 3. Vergadering bestuur “De Groene Draad”
 4. Vergadering dagelijkse besturen van Harderwijk en Ermelo
 5. Overleg dagelijks bestuur “De Groene Draad” met de vestigingsmanager mevr. I.Uittien
 6. Overleg dagelijks bestuur H’wijk en Ermelo met de directeur bestuurder van UWOON
 7. Vergadering met de gemeente Ermelo en UWOON over prestatieafspraken
 8. Overleg met de Raad van Commissarissen

 

     1.Algemene ledenvergadering

 

In de vergadering van 12 mei 2016 werd het jaarverslag en het financiële verslag goedgekeurd. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden waardoor het bestuur is gedechargeerd. De aftredende bestuursleden dhr. T. Kroon, dhr. K. Buisman en dhr. D. de Boer werden herkozen voor het bestuur. Het bestuur stelt voor als secretaris mevr. R. Smink. Na het officiële gedeelte was er een Bingo, de prijzen waren VVV-bonnen.

 

 1. Algemene huurdersbijeenkomst

 

Op woensdag 12 oktober 2016 werd door “De Groene Draad” een avond verzorgd voor alle huurders die een woning huren van UWOON in Ermelo. Deze avond spraken dhr. L.A. van der Velden, raadslid SGP en mevr. C.W. Mosterd-Blanksma, raadslid CDA met als onderwerp “Wat kan de plaatselijke politiek betekenen voor de (potentiële) huurders in Ermelo”.

Drs. Ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter Raad van Commissarissen sprak met als titel “De commissaris vertelt”.

 

 1. Vergadering bestuur “De Groene Draad”

 

Maandelijks vergadert het bestuur op de eerste donderdagmiddag van de maand, behalve in augustus niet, dit in verband met de vakantie. In deze vergadering informeert het dagelijks bestuur de algemene bestuursleden aan de hand van de notulen wat we besproken hebben met het dagelijks bestuur van Harderwijk en de directeur bestuurder, waarna we samen ons standpunt bepalen voor de volgende vergadering en problemen van huurders.

 

 1. Vergadering dagelijkse besturen van Harderwijk en Ermelo

 

In deze vergadering praten we over de lopende zaken en de beleidsplannen van UWOON om zo een gezamenlijk standpunt in te nemen. Ook stellen we een agenda op voor de volgende vergadering met de directeur bestuurder.

Enkele punten uit de volgende vergaderingen zijn:

17 februari 2016 – Adviesaanvraag Huurbeleid, adviesaanvraag Huurverhoging, huisvesting vergunninghouders, toelichting van mevr. Uittien op het Sociaalplan sloop en renovatie en de Portefeuille Strategie 2016.

17 mei 2016 – Website, nieuwe logo’s, adviesaanvraag Beleid Toegankelijkheid.

15 augustus 2016 – Adviesaanvraag Verkoopbeleid, adviesaanvraag Huurderskeuze, scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB.

14 november 2016 – Adviesaanvraag Voorraadbeleid, communicatie.

 

 1. Overleg dagelijks bestuur “De Groene Draad” met de vestigingsmanager mevr. I. Uittien

 

Deze vergaderingen zijn bedoeld om ons te informeren en op de hoogte te houden van de gang van zaken die Ermelo betreffen. Ook is op deze vergadering de gelegenheid vragen te stellen, voorstellen te doen en klachten te bespreken.

Er is vergaderd op 17 maart, 16 juni, 15 september en 8 december 2016.

In elke vergadering werd de stand van zaken nieuwbouwprojecten, huurdersaangelegenheden en de stand van zaken betreffende het jaarplan besproken. Andere onderwerpen waren impact nieuwe woningwet, jaarplan UWOON 2017, uitvoeringsregels over het passend toewijzen van woningen.

 

 1. Overleg, de dagelijkse besturen van Harderwijk en Ermelo met de directeur bestuurder van UWOON

 

In de volgende vergaderingen hebben wij de volgende agendapunten behandeld:

29 februari 2016 – Woningwet (uitvoeringsregels 2016), woonruimteverdeling, dienstverlening, scheiden van het bezit in DAEB/niet DAEB ( Diensten Algemeen Economisch Belang).

21 juni 2016 – Visitatierapport UWOON, overzicht kosten en baten servicekosten, tijdelijk huurcontracten, visie huurdersorganisaties op bod woonvisie.

17 oktober 2016 – Corporatieraad, Huren Noord-Veluwe, communicatie rondom klachten en dienstverlening.

 

 1. Vergadering “De Groene Draad” de gemeente Ermelo en UWOON over prestatieafspraken

 

In de woningwet van 1 juli 2015 worden huurdersverenigingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de prestatieafspraken. In 2016 hebben “De Groene Draad”, UWOON en de gemeente Ermelo hierover maandelijks vergaderd en deze zijn op 31 oktober 2016 door alle drie de partijen ondertekend.

 

8.Overleg met de Raad van Commissarissen

 

27 juni 2016 is er een informeel gesprek geweest met de Raad van Commissarissen. Enkele punten hieruit waren: hoe is de verstandhouding met UWOON, hoe verloopt de communicatie, hoe is de samenwerking met Woonwijs en huurverhoging.

 

Afhandeling klachten

 

“De Groene Draad” bemiddeld bij klachten die door huurders bij ons gemeld worden.

Maar u als huurder moet eerst uw probleem bij UWOON neerleggen, waarna er een dossier wordt aangelegd, pas als u daarna geen gehoor vindt dan kunt u ons vragen om te bemiddelen bij uw probleem. Hoewel “De Groene Draad” geen klachtenbureau is, heeft dit wel onze aandacht en zullen we u zo goed mogelijk helpen.

 

Doelstelling voor 2017

 

 • Algemene ledenvergadering
 • Algemene huurdersbijeenkomst
 • Bewaken klachtenprocedures van UWOON
 • Ons ten volle inzetten voor de belangen van onze leden
 • Goede samenwerking met de huurdersraad van Harderwijk (Woonwijs)
 • Activiteitenplan 2017 – In aansluiting op het activiteitenplan van UWOON willen wij “De Groene Draad” samen met UWOON proberen dit plan te realiseren.

 

Tenslotte

 

Terugkijkend op 2016 is ook dit jaar een intensief jaar geweest, waarin we de belangen van de leden zo goed mogelijk hebben behartigd. Doordat we ook dit jaar meer bevoegdheden van de overheid hebben gekregen, vastgelegd in de Overlegwet zoals prestatieafspraken, gaat er veel (onbetaalde) tijd in zitten, maar dat weerhoudt ons er niet van u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen door bijscholing in de vorm van cursussen van de Woonbond. We zullen de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en in het oog houden. Het bestuur heeft het afgelopen jaar met veel inzet uw belangen behartigd en hoopt dit in 2017 voort te zetten. Wij zullen u in 2017 ook informeren via onze website: www.huurdersraad-harderwijk-ermelo.nl Wij hopen dat u deze regelmatig zult bezoeken.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

 

 1. Smink

secretaris

 

Jaarvergadering voor leden op dinsdag 16 mei 2017

het bestuur zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Back To Top
X